// Päevateema Number MUUSEUM NR 1 (46) 2021 - Hooliv muuseum?!

Eesti ICOMi juures tegutseb keskkonnateemade töörühm

Reet Mägi TÜ loodusmuuseum ja bot. aed

Eesti ICOMi uurde loodi 2021. aasta veebruaris keskkonnateemade töörühm. Keskkonnahoid on nii üle maailma kui ka kohalikult nõnda aktuaalne küsimus, et ehk ei vajagi põhjendamist, miks see on tähtis ka muuseumidele. Siiski tahan esile tuua keskkonnahoiu kui ühe jätkusuutlikkuse eesmärgi, mille kaudu on meie töörühm seotud 2019. aastal Kyotos ICOMi peaassambleel vastu võetud jätkusuutlikkuse eesmärkidega.

Loodushoiu- ja keskkonnateemad lõimuvad muuseumide publikutegevustesse mitmekesiselt, vastavalt iga muuseumi oma tegevusalale, kuid lisaks on ka muuseumidel kui asutustel endil keskkonnahoiu vastutus. Muuseumidelt oodatakse selles vallas küllap isegi eeskuju näitamist. Just muuseumide keskkonnahoidlikkus on võetud ICOMi Eesti töörühma ülesandeks – ärgitada arutelu, koondada kogemusi ja teha ettepanekuid edenemiseks.

Töörühmaga on praeguseks liitunud 17 inimest 12 muuseumist ja on peetud ka töörühma esimene koosolek. Mitmed osalejad ütlesid, et töörühma kutse tuli väga õigel hetkel, sest need teemad on saanud oluliseks nii asutustele kui ka vahetult inimestele endile.

Et saada valdkonnas juba tehtust esmane ülevaade, kogusime näiteid maailmast. Valiku inspireerivatest näidetest ja juhenditest avaldame töörühma veebilehel. Minule läheb korda Soome Muuseumiliidu tegevus, kus keskkonnateemadele keskenduv töörühm loodi juba 2010. aastal, aga samuti Inglise muuseumide keskkonnaväärtuste avalikkusele teavitamine ja sellega seotud sisulised sammud (üks näide nende seas on Londoni Hornimani muuseumi manifest). Üks osa nende põhjalikkusest on süsiniku või ökoloogilise jalajälje mõõtmine, mis vajab edaspidi meilgi arutelu ja miks mitte ka Eestile sobiva kalkulaatori loomist.

Esimese sammuna kutsus meie töörühm muuseume üles jagama kogemusi, sh näiteks hoone ja väliala haldamisest, tööst kogudega, näitusetegevusest, ürituste korraldamisest, kontoritööst, kohviku ja muuseumipoe pidamisest. Vastused saime kaheksalt muuseumilt. Info saatmine on ka edaspidi jooksvalt teretulnud.

Hoonete keskkonnahoidlikkusele tuleb igakülgselt mõelda uute hoonete rajamisel. Näiteks ERMi valgustuse tehniline lahendus, automaatne tulekustutussüsteem ja osaliselt passiivhoidlad on head näited juba tehtust. Ometi selgus vastustest, et ka vahendite nappus aitab omal moel kaasa keskkonnahoidlikkusele: näited on koristuskulude kokkuhoiust alates loodussõbralike hooldusvahendite kasutamisest kuni külastajatele vahetusjalanõude pakkumisest. Selgus, et päikeseenergia kasutamine ja oma toodetud elektriga laetavad autod ei ole kauge tulevik. Hea meel oli välialadel elurikkuse soodustamisest ja selle teadvustamisest külastajatele. Materjalide taaskasutus ja kokkuhoid näituste valmistamisel, haridusprogrammides ja ürituste korraldamisel on valdkonnad, milles on ellu viidud nutikaid ideid, aga mida nähakse ka probleemsena ja suure arenguruumina. Keskkonnahoiu põhimõtete detailse kirjapaneku näiteid veel ei olnud, aga lähiajal on needki tulemas, sest mõned muuseumid plaanivad ka märgiste, sh Rohelise Kontori märgise taotlemist. Mitme muuseumi programmil on ökoturismi EHE kvaliteedimärgis. Täpsema kokkuvõtte muuseumidelt laekunud vastustest avaldame töörühma veebilehel.

Järgmise sammuna soovime töörühmas koostada muuseumidele sobiva enesekontrolliküsimustiku, mis aitaks lihtsa tööriistana keskkonnategevust planeerida. Edaspidi soovime ergutada arutelusid, sh veebiseminaridel, kus saame jõuda ka spetsiifiliste muuseumitöö valdkondadeni, kus kultuuri, hariduse, sündmuskorralduse ja turismitegevuse keskkonnahoidlikkuse üldised juhendid ei paku piisavalt tuge. Kutsume jätkuvalt märku andma keskkonnategevusega seotud probleemidest ja õnnestumistest ning ootame vihjeid heade juhenditele ja koolitustele. Muidugi on töörühm avatud ka uutele liitujatele.

Viited