// Luubi all

Museoloogia mikrokraadiprogramm Eesti Kunstiakadeemias

Anu Allas Eesti Kunstiakadeemia

Juba teist aastat pakub Eesti Kunstiakadeemia muuseumitöötajatele ja teistele huvilistele võimalust osaleda museoloogia mikrokraadiprogrammis.

Mikrokraadiprogrammid on kõrghariduses üha laiemalt levinud täiskasvanud õppijale mõeldud täiendõppeprogrammid, mis võimaldavad paindlikult avardada olemasolevat haridust ja omandada erialast pädevust mõnes konkreetses valdkonnas. Eesti Kunstiakadeemia (EKA) teeb koostööd ka Tartu Ülikooli museoloogia mikrokraadiprogrammiga, millega meil on mitmeid ühiseid huvisid, kuid ka erinevusi.

EKA museoloogia mikrokraadiprogramm põhineb kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute magistriõppekava museoloogia erialal, mille põhimoodulitega mikrokraadlased liituvad. Museoloogia eriala avati 2018. aastal ning programm koostati tollal koostöös Eesti Kunstimuuseumi, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ning Eesti Arhitektuurimuuseumiga lähtuvalt muuseumide vajadustest.

EKA museoloogiaõppe eripäraks on keskendumine kunsti- ja visuaalkultuuri, disaini ja arhitektuuriga tegelevatele muuseumidele.

Kui kunstiteaduse ja visuaalkultuuri (KVI) magistriõppekavas kureerimise erialal keskendutakse ühele spetsiifilisele praktikale kaasaegsel kultuuriväljal – kuraatoritööle –, siis museoloogia keskmes on üks institutsioon selle eri tahkude, funktsioonide ja võimalustega. Mõlemad erialad on sündinud kunstiteaduse taustal, aga suunatud akadeemilisest teadusest praktilisemate väljundite poole.

Põhimoodulid

Kui museoloogia laiemas tähenduses tegeleb kõigi muuseumidega, siis EKA museoloogia mikrokraadiprogramm keskendub peamiselt kunstimuuseumidele ja nende eripärale. Grupitööna viiakse algusest lõpuni ise ellu näituseprojekt.

Muuseum on keeruline organism ja ükskõik millisel ametikohal töötades tuleb kasuks terviku ja selle toimemehhanismide ning töölõikude tundmine. Samuti liigutakse muuseumis sageli ühelt positsioonilt teisele ning järjest enam tekib juurde uuelaadsete ülesannetega ametikohti. Sellega seoses on eriala eesmärk anda võimalikult mitmekülgne ülevaade muuseumitööst ning esmased teadmised töö alustamiseks ühes või teises konkreetsemas valdkonnas – kogudes, näituste ettevalmistamisel, publiku- või haridusprogrammide loomisel, turundus- ja kommunikatsiooniosakonnas jm-l. Kõik need ametikohad eeldavad nii spetsiifilist kompetentsi kui ka üldist arusaama sellest, mida ja milleks (kunsti)muuseum teeb ning kuidas ta toimib.

Kõik neli museoloogia eriala põhimoodulit on üles ehitatud üldiste teoreetiliste teadmiste ning konkreetsete praktiliste oskuste tasakaalu silmas pidades. Osa õppetööst toimub muuseumides ning on seotud nende igapäevaste tegevustega; peamiseks partneriks on Kumu kunstimuuseum, aga külastatakse ka paljusid teisi mäluasutusi. 2019. aastal avatud EKA muuseum pakub sissevaadet muuseumi ülesehitamise ja arendamise protsessi ning on soovijatele praktikabaasiks.

Sissejuhatav kursus „Muuseum teoorias ja praktikas“ annab ülevaate muuseumide ajaloost ning peamistest tänapäevastest teoreetilistest käsitlustest, õpetab analüüsima külastajakogemust ning eri laadi näitusi.

„Muuseumi kogud ja säilituspraktikad“ tegeleb muuseumikogude säilitamise, konserveerimise, dokumenteerimise ja digiteerimisega.
Mooduli „Muuseumiharidus ja -kommunikatsioon“ käigus läbitakse muuseumi publiku- ja haridusprogrammide ning kommunikatsiooniplaani koostamise peamised põhimõtted ühe Kumu kunstimuuseumis parasjagu ettevalmistatava näituse põhjal.

„Näituseprojekt“ võtab kokku esimese kolme mooduli käigus omandatud teadmised ja oskused ning keskendub näituse kureerimisele muuseumis alates idee arendamisest kuni produktsioonini.
2025. aasta kevadel korraldame lisaks põhiprogrammile esimest korda koos Tartu Ülikooli museoloogia mikrokraadiprogrammiga intensiivkursuse „Tulevikumuuseumid“, mille eesmärk on analüüsida muuseumimaastikku täna ja tulevikus puudutavaid olulisi teemasid: muuseumieetika, tehnoloogiliste võimaluste areng, rohepööre, koostöö loovuurijatega ning teiste mäluasutustega, vähemuste ja marginaliseeritud rühmade kaasamine, koostöö kogukondadega jpm.

EKA museoloogia mikrokraad

 • Sihtrühm
  End erialaselt täiendada soovivad muuseumitöötajad, muuseumitööst huvituvad inimesed.
 • Eeldused osalemiseks
  Osalemise eelduseks on bakalaureusekraad.
 • Õppetöö toimub eesti keeles.
 • Põhimoodulid
  Muuseum teoorias ja praktikas
  Muuseumi kogud ja säilituspraktikad
  Muuseumiharidus ja -kommunikatsioon
  Näituseprojekt
  Mikrokraadiõppes tuleb läbida vähemalt kolm põhimoodulit. Ühe mooduli võib soovi korral asendada valikainega.

Kuidas õpitakse?

Kõik museoloogia eriala moodulid sisaldavad loenguid, seminare, külastusi ja praktilisi ülesandeid. Igal moodulil on vastutav õppejõud Eesti Kunstiakadeemiast või Eesti Kunstimuuseumist ning rida külalisõppejõude teistest muuseumidest ja ülikoolidest. Mikrokraadiprogrammi läbimiseks on vaja osaleda vähemalt kolmes moodulis; ühe võib soovi korral asendada erialaga tihedamalt seotud valikainete või üldisi kunsti- ja arhitektuurialaseid teadmisi andvate taustaainetega. Samuti on mikrokraadlastel võimalik osaleda museoloogia välispraktikal, mis keskendub ühe regiooni või linna muuseumidega tutvumisele.

Mikrokraadiprogrammi läbinul on ülevaade muuseumide kujunemisloost Eestis ja maailmas, ta tunneb peamisi teoreetilisi muuseumikäsitlusi, oskab loovalt ja kriitiliselt mõtestada muuseumide tegevust tänapäeva maailmas ning analüüsida eri laadi näitusi, ta valdab esmaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud tööks muuseumi kogudega, haridus- ja publikuprogrammide loomisel ning näituste kureerimisel.

Programmis osalemise eelduseks on bakalaureusekraad ning õppetöö toimub (peamiselt) eesti keeles. Täpsem info: https://www.artun.ee/et/avatud-akadeemia/museoloogia-mikrokraad/

Viited