// Haridus Number 2 (43) 2019 - Muuseumid ja haridus

Muuseumide võimalused rahvusvaheliseks koostööks ja töötajate enesetäiendamiseks välismaal

Anne Hütt Sihtasutus Archimedes
Eesti hariduse ja teaduse heaks

Tänapäeva muuseumidelt oodatakse haridustegevuse mitmekesistamist, formaalhariduse toetamist ja erinevatele sihtrühmadele elukestva õppe pakkumist. Alati ei ole aga muuseumidel selleks piisavat oskusteavet ja kogemust või hoopis vastupidi: mõni hea algatus, loov lahendus või tegevussuund tahaks edasiarendamist, kuid oma jõud ja oskused jäävad napiks. Siin võib olla abiks rahvusvaheline koostöö, milleks pakuvad Euroopa haridusprogrammid häid võimalusi.

Rahvusvahelise koostöö abil saab arendada muuseumi kui haridusasutust, parandada muuseumiõppe kvaliteeti ja suurendada selle mitmekesisust. Muuseumitöötajatele pakuvad programmid toetust vajalike oskuste ja pädevuste väljaarendamiseks ning kogemustevahetuseks välismaa  kolleegidega. Mööda ei saa minna ka kogukonna ja ühiskonna ees seisvatest väljakutsetest, mille lahendamisse on muuseumidel võimalik anda oma panus, ning ka siin on mitmeid võimalusi rahvusvaheliseks koostööks.

Toetust rahvusvaheliseks hariduskoostööks saavad muuseumid taotleda kahest allikast: Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammist Nordplus 1 ja Euroopa Liidu haridus-, noorte- ja spordiprogrammist Erasmus+ 2. Esimene rahastab koostööd Põhja- ja  Baltimaadega, teine aga programmis osalevate Euroopa riikidega. Rahvusvahelise koostöö võimalused mõlemas programmis jagunevad laias laastus kaheks: muuseumitöötajate õpiränne ja pikaajaline koostöö.

Muuseumitöötajad saavad ennast täiendada koolituskursustel, viibida partnerasutuses töövarjuna või sooritada seal praktika. Saab ka ise õpetada, viia läbi koolituse/seminari partnerasutuses või osaleda erialakonverentsil. Võimalused on programmiti erinevad. Õpiränne peab olema seotud muuseumi (pikemaajaliste) arenguplaanide ja töötajate koolitusvajadustega.  Õpirändes osalejate töö peab olema seotud täiskasvanute õppimise ja õpetamisega.

Hea näide on SA Hiiumaa Muuseumid projekt „Ajakastid – täiskasvanud kogukonnaliikmete õpikogemuse avardamine ja mälu hoogustamine“, mille käigus külastasid muuseumitöötajad Soomet, Šotimaad ja Sloveeniat, et tutvuda uudse täiskasvanuõppe meetodiga „muuseumist välja“ ehk ajakastide süsteemi ja laenumuuseumi põhimõtetega. Soomes osaleti ka UNESCO Muuseumide Nõukogu regionaalmuuseumide aastakonverentsil. Projekti tulemusena sündis algatus „Muuseum koju“ ning hakatakse välja laenutama ajaloolisi esemeid – nii üksikesemeid kui ka teemakaste – üksikisikutele, ettevõtetele, seltsidele, koolidele, et esivanematelt päritud esemete abil minevikku meeles hoida või ka tulevikutooteid luua.

Pikemaajalist koostööd saab samuti teha mitmel moel. Kuna muuseume peetakse tavaliselt täiskasvanuharidusega seotud asutusteks, siis võib keskenduda täiskasvanutele suunatud muuseumiharidusele ning teha väiksemaid või suuremaid koostööprojekte nii Nordplus Adulti kui ka Erasmus+ programmi raames. Eriti on aga oodatud mitut haridusvaldkonda hõlmavad projektid. Näiteks võiks teha koostööd lasteaedade, üldhariduskoolide ja noorteorganisatsioonidega, kuid miks mitte ka kõrgkoolidega. Selleks leiab rahastusvõimalusi nii Nordplus Horizontali kui ka Erasmus+ programmist.

Nii valdkondlikud kui ka valdkondadevahelised projektid peavad lähtuma muuseumi,  kogukonna või sihtrühma vajadustest ning olema sihitud uuendustele. Projektid võivad keskenduda nii uuenduslike lahenduste väljatöötamisele, valdkonna kaardistamisele, teemavõrgustike loomisele kui ka uuenduslike ideede, tööpraktikate ja -meetodite levitamisele ja kogemuste vahetamisele. Toetussummad katavad projekti tegevuskulud, rahvusvaheliste projektikohtumiste ja ühistegevuste reisi- ja elamiskulud, tulemuste väljatöötamise töötasud, tulemuste levitamise kulud. Eeldatakse vähemalt kolme riigi asutuste koostööd ning projektide kestus võib olla 12–36 kuud.

Nii Nordplusi kui ka Erasmus+ järgmiste taotlusvoorude tähtajad on 2020. aasta alguses, täpsed kuupäevad selguvad pärast voorude väljakuulutamist 2019. aasta novembris. Sihtasutus Archimedes korraldab sügise jooksul mitmeid teavitusüritusi nii veebipõhiselt kui ka seminaride vormis. Kõige ajakohasemat teavet eelolevate sündmuste kohta saab liitudes meie uudiskirjaga.

Viited